Γερμανικά » Γαλλικά

I . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def, maskulin, Nom Sing

1. der (auf eine Person, ein männliches Tier bezogen):

der
le

2. der (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

der
le/la

3. der (bei verallgemeinernden Aussagen):

4. der fam (in Verbindung mit Eigennamen):

II . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def, feminin, Gen Sing von die¹, I.

1. der (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

der
de la

3. der (bei verallgemeinernden Aussagen):

4. der fam (in Verbindung mit Eigennamen):

III . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def, feminin, Dat Sing von die¹, I.

2. der fam (in Verbindung mit Eigennamen):

IV . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def,

Βλέπε και: die , die

I . die2 ΑΝΤΩΝ dem, feminin, Nom und Akk Sing

1. die (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

die
cette femme[-là]/vendeuse[-là]
cette jument[-là]

2. die (allgemein auf ein Tier, auf eine Sache bezogen):

die
ce chat[-là]/cette vache[-là]
cette plante[-là]
je voudrais ce jean[-là]/cette nappe[-là]

II . die2 ΑΝΤΩΝ dem,

die Nomin und Akk Pl von der² I., die² I., das² I.

die
ces
ces hommes[-là]/femmes[-là]

VII . die2 ΑΝΤΩΝ dem o rel, feminin, Nom Sing

I . die1 [di(ː)] ΆΡΘ def, feminin, Nom und Akk Sing

I . der2 ΑΝΤΩΝ dem, maskulin, Nom Sing

1. der (auf eine Person, ein männliches Tier bezogen):

der
ce
cet homme[-là]/ce garçon[-là]
cet étalon[-là]

2. der (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

der
ce chien[-là]/cette perruche[-là]
ce pull[-là]/cette table[-là] me plaît
der Baum [da]
cet arbre[-là]

III . der2 ΑΝΤΩΝ dem, feminin, Gen Sing von die², I.

1. der (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

le poil de cette vache[-là]

2. der (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

les yeux de ce chat[-là]

V . der2 ΑΝΤΩΝ dem,

der Gen Pl von die¹, II.

VI . der2 ΑΝΤΩΝ dem o rel, maskulin, Nom Sing

Βλέπε και: die , die

I . die2 ΑΝΤΩΝ dem, feminin, Nom und Akk Sing

1. die (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

die
cette femme[-là]/vendeuse[-là]
cette jument[-là]

2. die (allgemein auf ein Tier, auf eine Sache bezogen):

die
ce chat[-là]/cette vache[-là]
cette plante[-là]
je voudrais ce jean[-là]/cette nappe[-là]

II . die2 ΑΝΤΩΝ dem,

die Nomin und Akk Pl von der² I., die² I., das² I.

die
ces
ces hommes[-là]/femmes[-là]

VII . die2 ΑΝΤΩΝ dem o rel, feminin, Nom Sing

I . die1 [di(ː)] ΆΡΘ def, feminin, Nom und Akk Sing

Liselotte von der Pfalz ΟΥΣ f HIST

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文