Γαλλικά » Γερμανικά

surchemise, sur-chemise [syʀʃ(ə)miz] <sur-chemises> ΟΥΣ f

sur-le-champ [syʀləʃɑ͂] ΕΠΊΡ

sur[-]mesure [syʀməzyʀ] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文