Γαλλικά » Γερμανικά

lieu1 <x> [ljø] ΟΥΣ m

lieu2 <s> [ljø] ΟΥΣ m ZOOL

lieu commun <lieux communs> [ljøkɔmœ͂] ΟΥΣ m

non-lieu <non-lieux> [nɔ͂ljø] ΟΥΣ m JUR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文