Γερμανικά » Γαλλικά

in2 ΕΠΊΘ fam

être in fam

Check-in <-s, -s> [ˈtʃɛk-] ΟΥΣ m

in flagranti [ɪn flaˈgranti] ΕΠΊΡ geh

in natura [ɪn naˈtuːra] ΕΠΊΡ (in Wirklichkeit)

in petto [ɪn ˈpɛto]

in puncto [ɪn ˈpʊŋkto] ΕΠΊΡ fam

in vitro [ɪn ˈviːtro] ΕΠΊΡ

in vivo [ɪn ˈviːvo] ΕΠΊΡ MED

mega-in ΕΠΊΘ fam

Plug-in <-s, -s> [plʌgˈʔɪn] ΟΥΣ nt INFORM

Rooming-in <-[s], -s> [ˈruːmɪŋˈɪn, ˈrʊmɪŋˈɪn] ΟΥΣ nt

Log-in <-s, -s> [lɔkˈʔɪn] ΟΥΣ nt INFORM

Drive-in-Kino [draɪvˈɪn-] ΟΥΣ nt

Drive-in-Restaurant ΟΥΣ nt

In-Kraft-TretenRR <-s; kein Pl.> ΟΥΣ nt form

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文