Γαλλικά » Γερμανικά

lave-mains <pl lave-mains> [lavmɛ͂] ΟΥΣ m

sèche-mains <pl sèche-mains> [sɛʃmɛ͂] ΟΥΣ m

essuie-mainNO <>essuie-mains> [esɥimɛ͂] ΟΥΣ m, essuie-mainsOT

main [mɛ͂] ΟΥΣ f

6. main FBALL:

Hand f

Ιδιώματα:

mettre la main à la pâte fam
ranwollen fam
letzte Hand an etw Akk legen geh
à mains nues
gib's auf! fam
se prendre par la main hum fam
sich Dat einen Ruck geben fam

avant-main <avant-mains> [avɑ͂mɛ͂] ΟΥΣ f

main-forte [mɛ͂fɔʀt] ΟΥΣ f sans pl

sous-main [sumɛ͂] ΟΥΣ m inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文