Γαλλικά » Γερμανικά

par [paʀ] ΠΡΌΘ

9. par (dans des exclamations, serments):

par
bei

Ιδιώματα:

par-ci [paʀsi]

par-derrière [paʀdɛʀjɛʀ] ΕΠΊΡ

II . par-dessus [paʀdəsy] ΕΠΊΡ

I . par-devant [paʀdəvɑ͂] ΠΡΌΘ JUR

II . par-devant [paʀdəvɑ͂] ΕΠΊΡ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文