Γαλλικά » Γερμανικά

I . pour [puʀ] ΠΡΌΘ

3. pour (contre):

6. pour (à l'occasion de):

zu

7. pour (en faveur de):

8. pour (quant à):

11. pour (par rapport à):

laissé-pour-compte <laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ͂t] ΟΥΣ m

1. laissé-pour-compte (exclu):

3. laissé-pour-compte (invendable):

laissé-pour-compte (laissée-pour-compte) <laissés-pour-compte> [lesepuʀkɔ͂t] ΕΠΊΘ

laissé(e)-pour-compte mf

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文