Μεταφράσεις για „du“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

Βλέπε και: de , de

2. de (origine):

8. de avec un contenant, âge, poids, temps:

17. de (temporel):

20. de (introduction d'un complément):

part passé de devoir

Βλέπε και: devoir , devoir

2. devoir (ce que l'on doit faire):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文