Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „est-ce“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

qui est-ce que [kiɛskə] LOC interrog (question portant sur une personne en position complément)

qui est-ce qui [kiɛski] LOC interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce qui ...?
wer ...?
wer von Ihnen/euch ...?

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文