Γερμανικά » Γαλλικά

Drei <-, -en> ΟΥΣ f

1. Drei (Zahl, Spielkarte, Augenzahl):

trois m

2. Drei kein Pl. (Bus-, Straßenbahnlinie, U-Bahn-Linie):

trois m

3. Drei (Schulnote):

Βλέπε και: Acht , Acht , Acht

Acht3 <-; kein Pl.> ΟΥΣ f

Acht HIST:

Acht1 <-, -en> ΟΥΣ f

1. Acht (Zahl, Spielkarte):

huit m

2. Acht kein Pl. (U-Bahn-, Bus-, Straßenbahnlinie):

huit m

3. Acht (einer Acht ähnelnde Form, Linie):

Drei-D-Abbildung [draiˈdeː-], 3-D-Abbildung ΟΥΣ f

Drei-D-Brille, 3-D-Brille ΟΥΣ f

Drei-D-Darstellung, 3-D-Darstellung ΟΥΣ f

Drei-D-Effekt, 3-D-Effekt ΟΥΣ m

Drei-D-Film, 3-D-Film ΟΥΣ m

Drei-Pass-VerfahrenRR ΟΥΣ nt INFORM

Drei-Tasten-Maus ΟΥΣ f INFORM

Drei-Punkte-Linie <-, -n> ΟΥΣ f SPORT

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文