Γερμανικά » Γαλλικά

Aus <-; kein Pl.> ΟΥΣ nt

2. Aus (Spielende):

au [aʊ] ΕΠΙΦΏΝ

1. au (Ausruf des Schmerzes):

au
au

2. au (Ausruf der Freude):

au ja/klasse! fam
ouah super ! fam

Au südd, A

Au → Aue

Βλέπε και: Aue

Aue <-, -n> [ˈaʊə] ΟΥΣ f dial poet

AU <-, -s> [aːˈʔuː] ΟΥΣ f

AU συντομογραφία: Abgasuntersuchung

AU

Βλέπε και: Abgasuntersuchung

AupairstelleRR, Au-pair-Stelle ΟΥΣ f

Au-pair-MädchenRR [oˈpɛːr-] ΟΥΣ nt

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文