Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „veiller“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

I . veiller [veje] ΡΉΜΑ intr

1. veiller (faire attention à):

veiller à qc
auf etw Akk achten

3. veiller (ne pas dormir):

4. veiller (rester éveillé):

II . veiller [veje] ΡΉΜΑ trans

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文