Γαλλικά » Γερμανικά

I . que [kə] ΣΎΝΔΕΣ

2. que (dans des formules de présentation):

da

4. que (reprend une conjonction de subordination):

5. que (introduit une proposition de temps):

6. que (introduit une proposition de conséquence):

7. que (introduit une proposition de but):

que

8. que (introduit une proposition de conséquence):

que
[so] dass

9. que (introduit une proposition de cause):

10. que (introduit une hypothèse):

12. que (pour comparer):

tout aussi ... que
genauso ... wie
autant de ... que
genauso viel(e) ... wie
[genau] so, wie

13. que (pour exprimer un ordre, un souhait):

14. que fam (pour renforcer un adverbe):

15. que (pour renforcer):

II . que [kə] ΕΠΊΡ

3. que littér (pourquoi):

4. que (pour renforcer oui, non, si):

que oui !
que non !
[aber] nein!
que si !

IV . que [kə] ΑΝΤΩΝ interrog

1. que (quelle chose?):

que
was ...?
qu'est-ce que ...?
was ...?
was

2. que (attribut du sujet):

que
was ...?
qu'est-ce que ...?
was ...?
was

Ιδιώματα:

parce que [paʀskə] ΣΎΝΔΕΣ +indic

1. parce que (car):

3. parce que (c'est comme ça!):

tandis que [tɑ͂dikə] ΣΎΝΔΕΣ

tandis que +indic:

moins que rien [mwɛ͂kəʀjɛ͂] ΟΥΣ mf inv fam

plus-que-parfait <plus-que-parfaits> [plyskəpaʀfɛ] ΟΥΣ m

qu'est-ce que [kɛskə] ΑΝΤΩΝ interrog

qui est-ce que [kiɛskə] LOC interrog (question portant sur une personne en position complément)

vaille que vaille [vajkəvaj] ΕΠΊΡ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文