Γερμανικά » Γαλλικά

Hab [haːp]

I . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] ΡΉΜΑ trans

7. haben fam (verwenden, tragen):

8. haben fam (leidend sein):

9. haben (ausstehen):

je ne supporte pas que +subj

Ιδιώματα:

haste was, biste was Spr. fam
qu'est-ce qui en est ? soutenu
jdn vor sich Dat haben, der ...
avoir affaire à qn qui ...
voici ...
das hast du jetzt davon[, dass ...] fam
wir haben's ja! fam
wir haben's ja! iron
ich hab's! fam
[ça y est,] j'y suis !
was man hat, das hat man fam
wer hat, der hat fam
on a les moyens ou on ne les a pas fam

II . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] ΡΉΜΑ trans impers DIAL fam

III . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] ΡΉΜΑ αυτο fam

IV . haben <hat, hatte, gehabt> [ˈhaːbən] ΡΉΜΑ αυτο impers fam

Ιδιώματα:

et après basta ! fam

Haben <-s; kein Pl.> ΟΥΣ nt FIN

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文