Γερμανικά » Γαλλικά

I . geben <gibt, gab, gegeben> [ˈgeːbən] ΡΉΜΑ trans

1. geben (aushändigen, reichen, schenken):

2. geben (mitteilen):

3. geben (veranstalten):

4. geben (produzieren):

5. geben (gewähren):

7. geben (machen, ergeben):

7 mal 7 gibt 49
7 fois 7 font 49

9. geben (spenden):

11. geben (verhängen):

12. geben (einräumen, prognostizieren):

13. geben (äußern):

14. geben fam (erbrechen):

tout rendre fam

II . geben <gibt, gab, gegeben> [ˈgeːbən] ΡΉΜΑ intr

geben a. KARTEN:

Ιδιώματα:

donner à penser à qn

III . geben <gibt, gab, gegeben> [ˈgeːbən] ΡΉΜΑ trans impers

1. geben (existieren, vorhanden sein):

es gibt ...
il y a ...

IV . geben <gibt, gab, gegeben> [ˈgeːbən] ΡΉΜΑ αυτο

1. geben (nachlassen):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文