Γαλλικά » Γερμανικά

I . trois [tʀwɑ] ΑΡΙΘΜ

1. trois:

2. trois (dans l'indication de l'âge, la durée):

Dreijährige(r) f(m)

3. trois (dans l'indication de l'heure):

4. trois (dans l'indication de la date):

5. trois (dans l'indication de l'ordre):

6. trois (dans les noms de personnages):

II . trois [tʀwɑ] ΟΥΣ m inv

1. trois:

Drei f

2. trois (numéro):

Drei f

3. trois TRANSP:

die Drei fam

4. trois JEUX:

Drei f

III . trois [tʀwɑ] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro trois)

Βλέπε και: cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

trois-deux <pl trois-deux> [tʀwadø] ΟΥΣ m MUS

I . trois-étoiles [tʀwɑzetwal] ΕΠΊΘ inv

trois-huit [tʀwɑɥit] ΟΥΣ

trois-huit mpl inv:

trois-mâts <pl trois-mâts> [tʀwɑmɑ] ΟΥΣ m

trois-pièces <pl trois-pièces> [tʀwɑpjɛs] ΟΥΣ m

trois-quarts <pl trois-quarts> [tʀwɑkaʀ] ΟΥΣ m

1. trois-quarts COUT:

2. trois-quarts MUS:

3. trois-quarts SPORT:

trois-quatre [tʀwɑkatʀ] ΟΥΣ m inv MUS

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文