Γαλλικά » Γερμανικά

ex-femme <ex-femmes> [ɛksfam] ΟΥΣ f

femme-enfant <femmes-enfants> [famɑ͂fɑ͂] ΟΥΣ f

femme-objet [famɔbʒɛ] ΟΥΣ f (objet sexuel)

sage-femme <sages-femmes> [saʒfam] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文