Γερμανικά » Γαλλικά

Zeit <-, -en> ΟΥΣ f

zeit [tsaɪt] ΠΡΌΘ +Gen

NS-Zeit ΟΥΣ f

Sauregurkenzeit, Saure-Gurken-ZeitRR ΟΥΣ f hum

Sturm-und-Drang-Zeit <-; kein Pl.> ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文