Γαλλικά » Γερμανικά

I . qui [ki] ΑΝΤΩΝ rel

2. qui (comme complément, remplace une personne):

II . qui [ki] ΑΝΤΩΝ interrog

1. qui (qui est-ce qui):

qui ...?
wer ...?
qui ça ?
wer?
wer ...?

2. qui (question portant sur la personne complément direct):

qui ...?
wen/wem ...?
wen ...?

3. qui (question portant sur la personne complément indirect):

à/avec/pour/chez qui ...?

4. qui (marque du sujet, personne ou chose):

qui est-ce qui ...?
wer ...?
qu'est-ce qui ...?
was ...?

qui est-ce qui [kiɛski] LOC interrog (question portant sur une personne en position sujet)

qui est-ce qui ...?
wer ...?
wer von Ihnen/euch ...?

qu'est-ce qui [kɛski] ΑΝΤΩΝ interrog

qui est-ce que [kiɛskə] LOC interrog (question portant sur une personne en position complément)

sauve-qui-peut [sovkipø] ΟΥΣ m inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文