Γερμανικά » Γαλλικά

II . sie2 ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Pl, Akk

2. sie (allgemein auf Tiere und Sachen bezogen):

sie
les

I . sie1 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Nom

1. sie (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

sie

II . sie1 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Akk

2. sie (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

ihr1 [iːɐ] ΑΝΤΩΝ pers

ihr2 ΑΝΤΩΝ pers, Dat von sie¹

2. ihr (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

Βλέπε και: sie , sie

II . sie2 ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Pl, Akk

2. sie (allgemein auf Tiere und Sachen bezogen):

sie
les

I . sie1 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Nom

1. sie (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

sie

II . sie1 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Akk

2. sie (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

II . sie2 ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Pl, Akk

2. sie (allgemein auf Tiere und Sachen bezogen):

sie
les

I . sie1 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Nom

1. sie (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

sie

II . sie1 [ziː] ΑΝΤΩΝ pers, 3. Pers Sing, Akk

2. sie (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文