Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „tout“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

I . tout(e) <tous, toutes> [tu, tut, tus/tu, tut] ΕΠΊΘ indéf

II . tout(e) <tous, toutes> [tu, tut, tus/tu, tut] ΑΝΤΩΝ indéf

III . tout(e) <tous, toutes> [tu, tut, tus/tu, tut] ΕΠΊΡ

Ιδιώματα:

tout à coup
tout à coup
auf einmal fam
tout à fait
tout à fait
tout à fait !
tout à fait ! (d'accord!)
ja klar! fam

mêle-tout [mɛltu] ΟΥΣ m inv Βέλγ

1. mêle-tout (touche à tout):

2. mêle-tout (personne qui se mêle de tout):

risque-tout [ʀiskətu] ΟΥΣ mf inv

I . tout-fou <tout-fous> [tufu] ΕΠΊΘ

II . tout-fou <tout-fous> [tufu] ΟΥΣ m fam

tout-petit <tout-petits> [tup(ə)ti] ΟΥΣ m

I . tout-puissant (toute-puissante) <tout-puissants, toutes-puissantes> [tupɥisɑ͂, tutpɥisɑ͂t] ΕΠΊΘ

II . tout-puissant (toute-puissante) <tout-puissants, toutes-puissantes> [tupɥisɑ͂, tutpɥisɑ͂t] ΟΥΣ m, f

2. tout-puissant REL:

I . tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ͂] ΕΠΊΘ

II . tout-terrain <tout-terrains> [tuteʀɛ͂] ΟΥΣ m

1. tout-terrain (véhicule):

va-tout [vatu] ΟΥΣ m inv

faitout, fait-tout m

1. faitout (viande):

2. faitout (légumes):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文