Γαλλικά » Γερμανικά

livre1 [livʀ] ΟΥΣ m

4. livre (partie):

Band m

5. livre POL:

Weiß-/Schwarzbuch nt

livre2 [livʀ] ΟΥΣ f

1. livre (unité monétaire):

Pfund nt

2. livre (demi-kilogramme):

Pfund nt

3. livre can (0,453 kg):

livre2 [livʀ]

livre f

Pfund nt (500 g)

couvre-livre <couvre-livres> [kuvʀəlivʀ] ΟΥΣ m

demi-livre <demi-livres> [d(ə)milivʀ] ΟΥΣ f

livre-culte <livres-culte> [livʀəkylt] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文