Γαλλικά » Γερμανικά

I . bien [bjɛ͂] ΕΠΊΡ

2. bien (très):

3. bien (trop):

4. bien (au moins):

gut

10. bien (pourtant):

12. bien (aussi):

13. bien (effectivement):

es-tu bien certain(e) que ...?

14. bien (sans le moindre doute):

II . bien [bjɛ͂] ΕΠΊΘ inv

1. bien:

2. bien (en forme):

5. bien (sympathique):

7. bien (présentable):

III . bien [bjɛ͂] ΟΥΣ m

1. bien (avantage, intérêt):

2. bien (capital matériel):

Gut nt
Habe f
bien pl
Hab nt und Gut

3. bien (qualité morale):

I . bienaimé(e)NO <bienaimé(e)s> [bjɛ͂neme], bien-aimé(e)OT <bien-aimé(e)s> ΕΠΊΘ

II . bienaimé(e)NO <bienaimé(e)s> [bjɛ͂neme], bien-aimé(e)OT <bien-aimé(e)s> ΟΥΣ m

I . bienpensant(e)NO <bienpensant(e)s> [bjɛ͂pɑ͂sɑ͂, ɑ͂t], bien-pensant(e)OT <bien-pensant(e)s> ΕΠΊΘ

II . bienpensant(e)NO <bienpensant(e)s> [bjɛ͂pɑ͂sɑ͂, ɑ͂t], bien-pensant(e)OT <bien-pensant(e)s> ΟΥΣ m

bienêtreNO [bjɛ͂nɛtʀ], bien-êtreOT ΟΥΣ m sans pl

2. bien-être (remise en forme, soins):

3. bien-être (confort):

bienfondéNO <bienfondés> [bjɛ͂fɔ͂de], bien-fondéOT <bien-fondés> ΟΥΣ m

bienfondsNO <pl bienfonds> [bjɛ͂fɔ͂], bien-fondsOT <pl bien-fonds> ΟΥΣ m JUR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文