Γερμανικά » Γαλλικά

Decke <-, -n> [ˈdɛkə] ΟΥΣ f

1. Decke (Zimmerdecke):

2. Decke (Wolldecke):

3. Decke (Bettdecke):

4. Decke (Tischdecke):

nappe f

5. Decke (Straßendecke):

tapis m

6. Decke (Mantel):

I . decken [ˈdɛkən] ΡΉΜΑ trans

2. decken geh (herrichten):

dresser le couvert soutenu

3. decken (bedecken, bedachen):

4. decken (abschirmen):

decken SPORT (Gegner)

6. decken (begatten):

II . decken [ˈdɛkən] ΡΉΜΑ intr

1. decken (überdecken):

2. decken SPORT:

3. decken (den Tisch herrichten):

III . decken [ˈdɛkən] ΡΉΜΑ αυτο sich decken

1. decken Ansichten, Aussagen:

2. decken GEOM:

3. decken (sich schützen) Boxer:

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文