Γαλλικά » Γερμανικά

II . sans [sɑ͂] ΕΠΊΡ fam

sans-abri [sɑ͂zabʀi] ΟΥΣ m inv

I . sans-cœur [sɑ͂kœʀ] ΕΠΊΘ inv

II . sans-cœur [sɑ͂kœʀ] ΟΥΣ mf inv

sans-culotte <sans-culottes> [sɑ͂kylɔt] ΟΥΣ m HIST

sans-emploi [sɑ͂zɑ͂plwa] ΟΥΣ m inv

sans-façon [sɑ͂fasɔ͂] ΟΥΣ m inv

sans-faute [sɑ͂fot] ΟΥΣ m inv

sans-fil [sɑ͂fil] ΟΥΣ m inv

sans-filiste <sans-filistes> [sɑ͂filist] ΟΥΣ mf

I . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] ΕΠΊΘ inv

II . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] ΟΥΣ m sans pl (désinvolture)

III . sans-gêne [sɑ͂ʒɛn] ΟΥΣ mf inv (personne désinvolte)

sans-grade <sans-grade[s]> [sɑ͂gʀad] ΟΥΣ mf fam

sans-logis <pl sans-logis> [sɑ͂lɔʒi] ΟΥΣ mf soutenu

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文