Γαλλικά » Γερμανικά

I . non [nɔ͂] ΕΠΊΡ

3. non fam (sens interrogatif):

ehrlich? fam

4. non (sens exclamatif):

non mais [alors]! fam
also wirklich [o. ehrlich] ! fam
non, mais dis donc ! fam

non-acceptation <non-acceptations> [nɔnaksɛptasjɔ͂] ΟΥΣ f FIN

non-agression <non-agressions> [nɔnagʀesjɔ͂] ΟΥΣ f

non-aligné(e) <non-alignés> [nɔnaliɲe] ΕΠΊΘ

non-alignement <non-alignements> [nɔnaliɲmɑ͂] ΟΥΣ m

non-appartenance [nɔ͂napaʀtənɑ͂s] ΟΥΣ f

non-assistance <non-assistances> [nɔnasistɑ͂s] ΟΥΣ f

non-belligérance <non-belligérances> [nɔ͂beliʒeʀɑ͂s, nɔ͂bɛlliʒeʀɑ͂s] ΟΥΣ f

non-belligérant(e) <non-belligérants> [nɔ͂beliʒeʀɑ͂, nɔ͂bɛlliʒeʀɑ͂] ΕΠΊΘ

I . non-combattant(e) <non-combattants> [nɔ͂kɔ͂batɑ͂, ɑ͂t] ΕΠΊΘ

II . non-combattant(e) <non-combattants> [nɔ͂kɔ͂batɑ͂, ɑ͂t] ΟΥΣ m(f)

non-commerçant <non-commerçants> [nɔ͂komɛʀsɑ͂] ΟΥΣ m JUR

non-comparution <non-comparutions> [nɔ͂kɔ͂paʀysjɔ͂] ΟΥΣ f

non-conducteur (-trice) <non-conducteurs> [nɔ͂kɔ͂dyktœʀ, -tʀis] ΕΠΊΘ

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文