Γαλλικά » Γερμανικά

I . mais [mɛ] ΣΎΝΔΕΣ

1. mais (pour opposer deux séquences qui ne s'excluent pas):

2. mais (pour opposer deux séquences qui s'excluent):

III . mais [mɛ] ΟΥΣ m

maïs <pl maïs> [mais] ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文