Γαλλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „aux“ στο λεξικό Γαλλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Γαλλικά)

aux [o] ΣΎΝΘΕΤΟ

aux → à les, → à

Βλέπε και: à

à <à + le = au, à + les = aux> [a] ΠΡΌΘ

4. à (pour prendre date):

à
bis
à demain/lundi !

5. à (jusque):

à (temps)
bis
à (mesure)
à (mesure)
de 2 à 8 heures
von 2 bis 8 Uhr

8. à (indique le nombre de personnes):

10. à (cause):

à
bei
à cette nouvelle, ...

11. à (conséquence):

à
zu

12. à (d'après):

auf jds Wunsch Akk

13. à (indique une appartenance):

un ami à eux

15. à (introduit un superlatif):

mort-aux-rats <pl mort-aux-rats> [mɔʀoʀa] ΟΥΣ f

au [o] ΣΎΝΘΕΤΟ

au → à le, → à

Βλέπε και: à

à <à + le = au, à + les = aux> [a] ΠΡΌΘ

4. à (pour prendre date):

à
bis
à demain/lundi !

5. à (jusque):

à (temps)
bis
à (mesure)
à (mesure)
de 2 à 8 heures
von 2 bis 8 Uhr

8. à (indique le nombre de personnes):

10. à (cause):

à
bei
à cette nouvelle, ...

11. à (conséquence):

à
zu

12. à (d'après):

auf jds Wunsch Akk

13. à (indique une appartenance):

un ami à eux

15. à (introduit un superlatif):

I . au-dedans [odədɑ͂] ΕΠΊΡ (intérieurement)

II . au-dedans [odədɑ͂] ΠΡΌΘ

1. au-dedans (à l'intérieur de, sans mouvement):

innerhalb [o. im Innern] einer S. Gen

2. au-dedans (à l'intérieur de, avec mouvement):

ins Innere einer S. Gen
in etw Akk [hinein]

I . au-dehors [odəɔʀ] ΕΠΊΡ

2. au-dehors (dans l'apparence extérieure):

II . au-dehors [odəɔʀ] ΠΡΌΘ

1. au-dehors (à l'extérieur de, sans mouvement):

außerhalb einer S. Gen

2. au-dehors (à l'extérieur de, avec mouvement):

I . au-delà [od(ə)la] ΕΠΊΡ (plus loin)

II . au-delà [od(ə)la] ΠΡΌΘ

1. au-delà (de l'autre côté de, sans mouvement):

nach dem Tod[e]

2. au-delà (de l'autre côté de, avec mouvement):

III . au-delà [od(ə)la] ΟΥΣ m

I . au-dessous [od(ə)su] ΕΠΊΡ

II . au-dessous [od(ə)su] ΠΡΌΘ

1. au-dessous:

2. au-dessous (au sud de):

I . au-dessus [od(ə)sy] ΕΠΊΡ

1. au-dessus:

2. au-dessus (mieux):

II . au-dessus [od(ə)sy] ΠΡΌΘ

1. au-dessus (sans mouvement):

2. au-dessus (avec mouvement):

3. au-dessus (au nord de):

au-devant [od(ə)vɑ͂] ΠΡΌΘ

I . pot-au-feu [pɔtofø] ΕΠΊΘ inv fam

II . pot-au-feu [pɔtofø] ΟΥΣ m inv GASTR

1. pot-au-feu:

2. pot-au-feu (viande):

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文