Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

from στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για from στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

fric-frac <pl fric-fracs>, fricfrac <pl fricfracs> [fʀikfʀak] ΟΥΣ m inf

1. front ANAT:

forehead, brow liter

2. front MILIT:

Βλέπε και: sueur

2. froid (sans chaleur):

1. froid (basse température):

coup de froid METEO

2. froid (distance):

Βλέπε και: vengeance, souffler, grand

3. souffler (reprendre sa respiration):

5. souffler (produire un souffle):

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ΕΠΊΘ

1. grand (de dimensions importantes):

2. grand (nombreux, abondant):

3. grand (à un degré élevé):

4. grand:

5. grand (principal):

7. grand (brillant, remarquable):

8. grand:

senior Brit

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ΟΥΣ m (f)

1. grand (enfant):

grand (grande) ECOLE
grand (grande) ECOLE

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ΕΠΊΡ

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT