break στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για break στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

3. break (gap):

5. break (pause) (gen):

7. break (departure):

8. break (opportunity):

1. break (damage):

2. break (split, rupture):

3. break (interrupt):

4. break (disobey):

7. break (destroy) fig troops:

1. break (be damaged):

1. break up (disintegrate):

1. break-up:

2. break off (terminate):

1. break out (erupt):

break στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για break στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

2. break (interruption):

6. break (put an end to):

Ιδιώματα:

2. break up (split up):

break Παραδείγματα από το λεξικό PONS (ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)