Μεταφράσεις για „was“ στο λεξικό Αγγλικά » Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά » Αγγλικά)

1. be (expresses identity, position, place):

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

2. be (expresses possibility):

1. be (expresses identity, position, place):

2. be (expresses a state, situation):

7. be (impersonal use):

2. be (expresses possibility):

Βλέπε και: off

1. off (apart from):

2. off (away from):

4. off (from):

2. off (away):

1. off (not on):

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文