m'en στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για m'en στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

1. en (lieu):

2. en (temps):

3. en (moyens de transport):

5. en (comme):

7. en (matière):

9. en (indique le domaine, la discipline):

10. en (mesures, dimensions):

en-avant <pl en-avant> [ɑ̃navɑ̃] ΟΥΣ m (au rugby)

croc-en-jambe <pl crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] ΟΥΣ m

arc-en-ciel <pl arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] ΟΥΣ m

baise-en-ville <pl baise-en-ville> [bɛzɑ̃vil] ΟΥΣ m slang

va-t-en-guerre <pl va-t-en-guerre> [vatɑ̃ɡɛʀ] ΟΥΣ m

monte-en-l'air <pl monte-en-l'air> [mɔ̃tɑ̃lɛʀ] ΟΥΣ m inf

m'en στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για m'en στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά (Μετάβαση προς Αγγλικά»Γαλλικά)

1. en (lieu):

to be in year 8 Brit

4. en (manière d'être, de faire):

croc-en-jambe <crocs-en-jambe> [kʀɔkɑ̃ʒɑ̃b] ΟΥΣ m

arc-en-ciel <arcs-en-ciel> [aʀkɑ̃sjɛl] ΟΥΣ m

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.

Μεταφράσεις για m'en στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά (Μετάβαση προς Γαλλικά»Αγγλικά)

m'en Παραδείγματα από το λεξικό PONS (ελεγχόμενα από το λεξικογραφικό τμήμα)

m'en Από το λεξιλόγιο «Κοινωνική ενσωμάτωση και ισότητα δυνατοτήτων» του Γαλλογερμανικού Γραφείου Νέων

Μεταφράσεις για m'en στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Κι άλλες μεταφράσεις και εκφράσεις με τη λέξη που αναζητήσατε.

m'en Από το λεξιλόγιο τεχνολογίας ψύξης της GEA Bock GmbH

Μεταφράσεις για m'en στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Αμερικανικά Αγγλικά

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文