Γερμανικά » Γαλλικά

alt <älter, älteste> [alt] ΕΠΊΘ

3. alt (nicht neu, nicht frisch):

vieux(vieille) antéposé

4. alt attr (langjährig):

vieux(vieille) antéposé

5. alt (aus früheren Zeiten):

6. alt (abgelagert):

vieux(vieille) antéposé

7. alt attr pej (schrecklich):

Βλέπε και: älter

älter [ˈɛltɐ] ΕΠΊΘ

1. älter Komp von alt

2. älter (nicht mehr jung):

âgé(e)

Alt1 <-s, -e> ΟΥΣ m MUS

1. Alt (Stimme):

Alt
[contr]alto m

2. Alt (Sängerin):

Alt
[contr]alto f

3. Alt (Gesamtheit der Stimmen):

Alt
altos mpl

Alt2

Alt → Altbier

Βλέπε και: Altbier

Altbier ΟΥΣ nt

älter [ˈɛltɐ] ΕΠΊΘ

1. älter Komp von alt

2. älter (nicht mehr jung):

âgé(e)

Βλέπε και: alt

alt <älter, älteste> [alt] ΕΠΊΘ

3. alt (nicht neu, nicht frisch):

vieux(vieille) antéposé

4. alt attr (langjährig):

vieux(vieille) antéposé

5. alt (aus früheren Zeiten):

6. alt (abgelagert):

vieux(vieille) antéposé

7. alt attr pej (schrecklich):

Alte(r) ΟΥΣ f(m) dekl wie Adj

1. Alte(r) fam (Mensch):

Alte(r)
vieux m /vieille f fam
les vieux mpl

2. Alte(r) pej fam (Ehemann/-frau):

Alte(r)
bonhomme m /bonne femme f fam

3. Alte(r) pej fam (Vater/Mutter):

Alte(r)
vieux m /vieille f fam
mes vieux mpl fam

4. Alte(r) Pl (Menschen der Antike):

les Anciens mpl

5. Alte(r) Pl (Tiereltern):

les parents mpl

Alt-Taste ΟΥΣ f INFORM

Alter Ego <- -; kein Pl. > [ˈaltɐʔˈeːgo, ˈaltɐʔˈɛgo] ΟΥΣ nt

Alt-Gr-Taste [altˈgr-] ΟΥΣ f

Alt-Gr-Taste INFORM συντομογραφία: Alternative graphics

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文