Γαλλικά » Γερμανικά

I . deux [dø] ΑΡΙΘΜ

2. deux (dans l'indication de l'âge, la durée):

Zweijährige(r) f(m)

3. deux (dans l'indication de l'heure):

4. deux (dans l'indication de la date):

5. deux (dans l'indication de l'ordre):

6. deux (dans les noms de personnages):

III . deux [dø] ΟΥΣ f

1. deux (table, chambre ... numéro deux):

Zwei f

IV . deux [dø] ΕΠΊΡ

Βλέπε και: cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

de mes deux (p.ex. flic de mes deux) pej vulg
Scheiß- / Drecks- pej vulg

deux-huit [døɥit] ΟΥΣ m inv MUS

deux-mâts <pl deux-mâts> [dømɑ] ΟΥΣ m

deux-pièces [døpjɛs] ΟΥΣ m inv

1. deux-pièces (appartement):

2. deux-pièces (maillot de bain):

Bikini m

3. deux-pièces (vêtement féminin):

deux-points [døpwɛ͂] ΟΥΣ

deux-points mpl inv GRAM:

deux-roues <pl deux-roues> [døʀu] ΟΥΣ m

deux-temps <pl deux-temps> [døtɑ͂] ΟΥΣ m inv

trois-deux <pl trois-deux> [tʀwadø] ΟΥΣ m MUS

I . vingt-deux [vɛ͂tdø] ΑΡΙΘΜ

1. vingt-deux:

3. vingt-deux (dans l'indication de l'heure):

4. vingt-deux (dans l'indication de la date):

5. vingt-deux (dans l'indication de l'ordre):

Ιδιώματα:

vingt-deux! fam

II . vingt-deux [vɛ͂tdø] ΟΥΣ m inv

1. vingt-deux:

4. vingt-deux JEUX:

III . vingt-deux [vɛ͂tdø] ΟΥΣ f

vingt-deux (table, chambre... numéro vingt-deux):

Βλέπε και: cinq

I . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΑΡΙΘΜ

6. cinq (dans les noms de personnages):

7. cinq TV:

TV 5

Ιδιώματα:

das war knapp! fam

III . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΟΥΣ f (table, chambre... numéro cinq)

IV . cinq [sɛ͂k, devant une consonne sɛ͂] ΕΠΊΡ

deux-chevaux [døʃvo], deuch, 2 CV ΟΥΣ f inv fam AUT

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文