Γερμανικά » Γαλλικά

Freie(r) [ˈfraɪə] ΟΥΣ f(m) dekl wie Adj HIST

Freie(r)
affranchi(e) m (f)

I . frei [fraɪ] ΕΠΊΘ

1. frei:

2. frei (ungezwungen):

6. frei (kostenlos):

gratuit(e)

9. frei (nicht liiert):

11. frei (offen):

plein(e)

12. frei (improvisiert):

13. frei CHEM, PHYS:

14. frei (unbekleidet):

II . frei [fraɪ] ΕΠΊΡ

2. frei (ungezwungen):

4. frei (völlig):

Βλέπε και: Freie(s) , Freie(r)

Freie(r) [ˈfraɪə] ΟΥΣ f(m) dekl wie Adj HIST

Freie(r)
affranchi(e) m (f)

FCKW-frei [ɛftseːkaːˈveː-] ΕΠΊΘ

sans C.F.C.

Frei-Haus-Lieferung ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文