Γερμανικά » Γαλλικά

I . des1 [dɛs] ΆΡΘ def, maskulin, Gen Sing von der¹, I.

1. des (auf eine Person, ein männliches Tier bezogen):

des
du

III . des1 [dɛs] ΑΝΤΩΝ dem, maskulin, Gen Sing von der², I.

1. des (auf eine Person, ein männliches Tier bezogen):

des
de ce
la voix de cet homme[-là]/de ce garçon[-là]

2. des (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

des
le nom de ce chien[-là]/de cette perruche-[]

IV . des1 [dɛs] ΑΝΤΩΝ dem, Neutrum,

des Gen Sing von das II.

des
le nom de cet enfant[-là]
les yeux de ce veau[-là]

Βλέπε και: der , der , das , das

I . der2 ΑΝΤΩΝ dem, maskulin, Nom Sing

1. der (auf eine Person, ein männliches Tier bezogen):

der
ce
cet homme[-là]/ce garçon[-là]
cet étalon[-là]

2. der (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

der
ce chien[-là]/cette perruche[-là]
ce pull[-là]/cette table[-là] me plaît
der Baum [da]
cet arbre[-là]

III . der2 ΑΝΤΩΝ dem, feminin, Gen Sing von die², I.

1. der (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

le poil de cette vache[-là]

2. der (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

les yeux de ce chat[-là]

V . der2 ΑΝΤΩΝ dem,

der Gen Pl von die¹, II.

VI . der2 ΑΝΤΩΝ dem o rel, maskulin, Nom Sing

I . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def, maskulin, Nom Sing

1. der (auf eine Person, ein männliches Tier bezogen):

der
le

2. der (allgemein auf ein Tier, eine Sache bezogen):

der
le/la

3. der (bei verallgemeinernden Aussagen):

4. der fam (in Verbindung mit Eigennamen):

II . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def, feminin, Gen Sing von die¹, I.

1. der (auf eine Person, ein weibliches Tier bezogen):

der
de la

3. der (bei verallgemeinernden Aussagen):

4. der fam (in Verbindung mit Eigennamen):

III . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def, feminin, Dat Sing von die¹, I.

2. der fam (in Verbindung mit Eigennamen):

IV . der1 [deːɐ] ΆΡΘ def,

I . das2 ΑΝΤΩΝ dem, Neutrum, Nom und Akk Sing

des2, Des <-; kein Pl.> ΟΥΣ nt MUS

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文