Γαλλικά » Γερμανικά

vue [vy] ΟΥΣ f

2. vue (regard):

vue
Blick m

3. vue (panorama):

vue

4. vue a. FIN (action de voir):

à vue
a vista Fachspr.

5. vue (photo, peinture):

vue

6. vue (conception):

7. vue pl (opinion, avis):

vue

9. vue INFORM:

vue
vue (film) f can veraltet fam!
Lichtspiel nt veraltet
vue (film) f can fam! veraltet
Streifen m fam

carte-vue <cartes-vues> [kaʀtvy] ΟΥΣ f Βέλγ (carte représentant une vue)

longue-vue <longues-vues> [lɔ͂gvy] ΟΥΣ f

I . voir [vwaʀ] ΡΉΜΑ trans

4. voir (rencontrer):

7. voir (être spectateur, visiter):

[sich Dat ] ansehen
[sich Dat ] ansehen
un film à voir

14. voir (savoir):

II . voir [vwaʀ] ΡΉΜΑ intr

4. voir fam (décider, juger):

5. voir (veiller, faire en sorte que/de):

6. voir (contrôler, vérifier):

8. voir (exprimant l'incertitude):

faut voir fam
mal sehen fam
c'est à voir!

9. voir (exprimant l'étonnement, l'admiration):

11. voir (exprimant un rappel à l'ordre):

voyons !
voyons !
ben voyons ! fam

12. voir (essayer):

13. voir (au bas d'un article, d'une page):

14. voir (en incise):

ben, tu vois, ...
aber weißt du, ...

15. voir (pour marquer une transition):

IV . voir [vwaʀ] ΕΠΙΦΏΝ fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文