Γαλλικά » Γερμανικά

I . grand(e) [gʀɑ͂, gʀɑ͂d] ΕΠΊΘ antéposé

2. grand (plus âgé):

grand(e)

3. grand (nombreux):

5. grand (bien rempli):

9. grand (généreux):

Ιδιώματα:

III . grand(e) [gʀɑ͂, gʀɑ͂d] ΟΥΣ m(f)

grand-angle <grands-angles> [gʀɑ͂tɑ͂gl] ΟΥΣ m

grand-angulaire <grands-angulaires> [gʀɑ͂tɑ͂gylɛʀ] ΟΥΣ m

I . grand-croix <grand-croix> [gʀɑ͂kʀwa] ΟΥΣ f (décoration)

II . grand-croix <grands-croix> [gʀɑ͂kʀwa] ΟΥΣ m (personne)

grand-duc <grands-ducs> [gʀɑ͂dyk] ΟΥΣ m

grand-ducal [gʀɑ͂dykal] ΕΠΊΘ Βέλγ (luxembourgeois)

grand-duché <grands-duchés> [gʀɑ͂dyʃe] ΟΥΣ m

grand-faim [gʀɑ͂fɛ͂] ΟΥΣ f

grand-guignolesque <grand-guignolesques> [gʀɑ͂giɲɔlɛsk] ΕΠΊΘ

grand-maman <grands-mamans> [gʀɑ͂mamɑ͂] ΟΥΣ f fam

grand-mère <grand[s]-mères> [gʀɑ͂mɛʀ] ΟΥΣ f

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文