Γαλλικά » Γερμανικά

petits-enfants [p(ə)tizɑ͂fɑ͂] ΟΥΣ mpl

arrière-petits-enfants [aʀjɛʀpətizɑ͂fɑ͂] ΟΥΣ mpl

I . petit(e) [p(ə)ti, it] ΕΠΊΘ

2. petit (de courte durée):

petit(e)

3. petit (de basse extraction):

petit(e)

6. petit (condescendant):

7. petit (mesquin, bas, vil):

8. petit (médiocre):

9. petit (pour atténuer):

petit(e)

Ιδιώματα:

se faire tout(e) petit(e)

II . petit(e) [p(ə)ti, it] ΟΥΣ m(f)

1. petit:

petit(e) (enfant)
Kleine(r) f(m)
petit(e) (enfant de qn)
Kleine(r)
petit(e) (enfant de qn)
Kind nt

2. petit ZOOL:

petit(e)
Junge(s) nt

III . petit(e) [p(ə)ti, it] ΕΠΊΡ

petit-beurre <petits-beurre> [p(ə)tibœʀ] ΟΥΣ m

I . petit-bourgeois (petite-bourgeoise) <petits-bourgeois> [p(ə)tibuʀʒwa, p(ə)titbuʀʒwaz] ΕΠΊΘ péj

II . petit-bourgeois (petite-bourgeoise) <petits-bourgeois> [p(ə)tibuʀʒwa, p(ə)titbuʀʒwaz] ΟΥΣ m, f péj

petit-déj <petits-déjs> [p(ə)tideʒ] ΟΥΣ m fam

petit-déj συντομογραφία: petit-déjeuner

Βλέπε και: petit-déjeuner

I . petit-déjeuner <petits-déjeuners> [p(ə)tideʒœne] ΟΥΣ m

II . petit-déjeuner [p(ə)tideʒœne] ΡΉΜΑ intr fam

I . petit-déjeuner <petits-déjeuners> [p(ə)tideʒœne] ΟΥΣ m

II . petit-déjeuner [p(ə)tideʒœne] ΡΉΜΑ intr fam

petit-fils <petits-fils> [p(ə)tifis] ΟΥΣ m

petit-four <petits-fours> [p(ə)tifuʀ] ΟΥΣ m

petit-gris <petits-gris> [p(ə)tigʀi] ΟΥΣ m ZOOL

1. petit-gris (écureuil):

2. petit-gris (escargot):

petit-lait <petits-laits> [p(ə)tilɛ] ΟΥΣ m

petit-nègre [p(ə)tinɛgʀ] ΟΥΣ m sans pl

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文