Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

jusqu'à στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για jusqu'à στο λεξικό Αγγλικά»Γαλλικά

3. just (slightly):

4. just (only, merely):

6. just (barely):

7. just (simply):

8. just (exactly, precisely):

it's just on 8 am Brit

10. just (at this or that very moment):

13. just (with imperatives):

1. just (fair):

1. only (sole):

1. only (exclusively):

4. only (merely):

5. only (just):

Βλέπε και: name, if, first name

1. name (title):

nom m

2. name (reputation):

1. name (call):

2. name (cite):

3. name (reveal identity of):

4. name (appoint):

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] ΣΎΝΔΕΣ If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):