Αγγλικά » Γερμανικά

be <was/were, been> [bi:, bi] ΡΉΜΑ intr + n/adj

5. be (timing):

11. be (expresses possibility):

can it [really] be that ...? form
is it that ...? form
kann es sein, dass ...?

17. be (expresses imperatives):

be quiet or I'll ...!
sei still oder ich ...!
be seated! form
be seated! form

be-all [ˈbi:ɔ:l] ΟΥΣ

I . ˈwould-be ΕΠΊΘ attr, inv

II . ˈwould-be ΟΥΣ

bride-to-ˈbe ΟΥΣ

soon-to-be [ˈsu:ntəbi:] ΕΠΊΘ attr, inv

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文