Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „of“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

of [ɒv, əv, Am ɑ:v, ʌv, əv] ΠΡΌΘ

12. of after vb (concerning):

as of ΠΡΌΘ

ˈout of ΠΡΌΘ

12. out of (sheltered from):