Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „for“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

II . for [fɔ:ʳ, fəʳ, Am fɔ:r, fɚ] ΠΡΌΘ

angle for ΡΉΜΑ intr to angle for sth

1. angle for old (fish):

2. angle for pej (be after):

auf etw akk aus sein

answer for ΡΉΜΑ intr to answer for sb/sth

1. answer for (take responsibility):

2. answer for esp Brit approv (vouch for):

ˈcharged-for ΕΠΊΘ attr

charged-for service, product:

cover for ΡΉΜΑ intr to cover for sb

1. cover for (do sb's job):

2. cover for (make excuses):

do for ΡΉΜΑ intr

1. do for Brit fam (ruin):

fertig sein fam

2. do for Brit dated (clean):

for-prof·it [fəˈprɒfɪt, Am fɚˈprɑ:-] ΕΠΊΘ attr

Gewinnerwirtschaftungs-

go for ΡΉΜΑ intr

4. go for (attack):

[mit etw dat ] auf jdn losgehen fam

7. go for (believe):