Αγγλικά » Γερμανικά

Μεταφράσεις για „the“ στο λεξικό Αγγλικά » Γερμανικά (Μετάβαση προς Γερμανικά » Αγγλικά)

I . the [ði:, ði, ðə] ΆΡΘ def

1. the (denoting thing mentioned):

the

2. the (particular thing/person):

the ...
der/die/das ...

3. the (with family name):

12. the (with ordinal numbers):

the

The Pennines [ðeˈpenaɪnz] ΟΥΣ

under the terms of the contract phrase ECOLAW

Ειδικό λεξιλόγιο

Office of the Comptroller of the Currency, OCC ΟΥΣ STATE

aˈbove the line ΕΠΊΘ pred, aˈbove-the-line ΕΠΊΘ attr, inv

breach of the ˈpeace ΟΥΣ Brit

Chan·cel·lor of the Ex·ˈcheq·uer ΟΥΣ Brit

cock-of-the-ˈwalk ΟΥΣ dated pej

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文