Γερμανικά » Αγγλικά

sich [zɪç] ΑΝΤΩΝ refl

In-sich-Pro·zess ΟΥΣ m JUR

Sie1 <gen Ihrer, dat Ihnen, akk Sie> [zi:] ΑΝΤΩΝ pers, 2. pers. sing o pl, mit 3. pers. pl vb gebraucht

1. Sie (förmliche Anrede):

Sie
you

2. Sie (förmliche Aufforderung):

Sie3 [zi:] ΟΥΣ f kein pl fam

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文