Γαλλικά » Γερμανικά

II . poussière [pusjɛʀ]

anti-poussière [ɑ͂tipusjɛʀ] ΕΠΊΘ inv

ramasse-poussière <ramasse-poussière[s]> [ʀamaspusjɛʀ] ΟΥΣ m nord, Βέλγ (pelle à poussière)

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文