Βλέπετε αποτελέσματα που γράφονται παρόμοια:

Rompuy στο γαλλικό λεξικό Oxford-Hachette

Μεταφράσεις για Rompuy στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Βλέπε και: corrompre

rompu → rompre

III.rompu (rompue) [ʀɔ̃py] ΕΠΊΘ (fatigué)

Βλέπε και: rompre

1. rompre (faire cesser):

3. rompre (se séparer):

1. rompre (faire cesser):

3. rompre (se séparer):

1. tromper (duper):

2. tromper (faire des infidélités à):

1. tromper (mentalement):

2. tromper (concrètement):

trompe-la-mort <pl trompe-la-mort> [tʀɔ̃plamɔʀ] ΟΥΣ mf

4. trompe ARCHIT:

trompe-l'œil <pl trompe-l'œil> [tʀɔ̃plœj] ΟΥΣ m

Rompuy στο λεξικό PONS

Μεταφράσεις για Rompuy στο λεξικό Γαλλικά»Αγγλικά

Βλέπε και: rompre

Βλέπε και: corrompre

Αμερικανικά Αγγλικά

Λείπει κάποιο λήμμα, έκφραση ή μετάφραση;

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文