Γαλλικά » Γερμανικά

Jean [ʒɑ͂] ΟΥΣ m

1. Jean:

Hans m

2. Jean HIST:

jean [dʒin] ΟΥΣ m

2. jean sing o pl (pantalon):

II . jean [dʒin] ΕΠΊΘ

Jean-Baptiste [ʒɑ͂batist(ə)] ΟΥΣ m

1. Jean-Baptiste:

2. Jean-Baptiste REL:

jean-foutre [ʒɑ͂futʀ] ΟΥΣ m inv fam

Saint-Jean [sɛ͂ʒɑ͂] ΟΥΣ f sans pl

bluejeanNO <bluejeans> [bludʒin], blue-jeanOT <blue-jeans> ΟΥΣ m

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文