Αγγλικά » Γερμανικά

I . ˈbreast-feed <-fed, -fed> ΡΉΜΑ intr

ˈbreast-feed·ing ΟΥΣ

ˈbreast screen·ing ΟΥΣ no pl

ˈchim·ney breast ΟΥΣ

chick·en breast ˈfil·let ΟΥΣ GASTR

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文