Γερμανικά » Γαλλικά

Schnur <-, Schnüre> [ʃnuːɐ, Plː ˈʃnyːrə] ΟΥΣ f

2. Schnur ELEC:

Schnur fam
fil m

Multistrand-Schnur [ˈmʌltɪstrænd-] ΟΥΣ f ANGELN

Θέλετε να μεταφράσετε μια πρόταση; Χρησιμοποιήστε τη μετάφραση κειμένου.

Θέλετε να προσθέσετε μια λέξη, φράση ή μετάφραση?

Καταχωρίστε νέο λήμμα.

Σελίδα στα Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文